FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Sociálně terapeutická dílna - kapucínský klášter Mnichovo Hradiště


Co u nás klient může získat:
Je známo, že duševní onemocnění zasahuje do všech oblastí života nemocného. Je pak zřejmé, že i důležitá sféra pracovní je psychickými potížemi významně poznamenána. Už sám nástup do dílny a schopnost se v ní udržet je velkým úspěchem v životě duševně nemocného člověka. Pro velké spektrum lidí s duševní chorobou by setrvání v dílně bylo jen malým cílem a ti si mohou v naší dílně své pracovní i jiné kompetence významně zlepšit. Lze tu získat či znovuzískat dovednosti, které třeba vlivem nemoci člověk poztrácel, nebo duševní nemoc propukla tak časně, že potřebné dovednosti nestihl ani získat.
Klient především může s terapeuty v bezpečném prostředí mluvit o těžkostech, které mu výkon práce znesnadňují. Jeho duševní potíže se v dílně stávají legitimními, může je bez rozpaků s terapeuty sdílet. Mohou společně hledat způsoby, jak jeho potíže zvládat tak, aby ho při výkonu práce nelimitovaly. Klient může také dobře natrénovat pravidelnost pracovního režimu, což je oblast, ze které mívají naši klienti značné obavy.
 

 
Pracovní doba klienta
Pracovní úvazek u nás je většinou poloviční, tzn. od 8:00 – 12:30, přičemž pracovní doba zahrnuje také svačinu od 10:00 – 10:30. O délce a začátku pracovní doby lze do jisté míry diskutovat, zejména zpočátku pracovního tréninku Je také možné úvazek snížit, nicméně je zapotřebí, aby klient uvykl pracovním návykům co možná nejlépe a postupně zvýšil svoje pracovní kompetence tak, aby obstál na otevřeném trhu práce, kam bude klient nenásilně směřován. Zaručujeme respekt ke klientovu osobnímu tempu a psychickému stavu.
 

 
Ukončení spolupráce s dílnou
Nakonec je to vždy klient, který rozhoduje o tom, kdy spolupráci s naší dílnou ukončí, i když terapeuti mohou společně s klientem hledat takové pracovní či činnostní možnosti, které by přiléhavě odpovídaly potřebám a schopnostem klienta. Je samozřejmostí, že klient rozhoduje o svém odchodu jen tehdy, pokud neporušuje organizací nastavená pravidla jako je požívání alkoholu na pracovišti, apod. V opačném případě je porušování pravidel důvodem k tomu, aby s klientem byla spolupráce ukončena.
 

 
Platové podmínky
Klient v dílně může těžit z mnoha benefitů, které vyplývají z podpory, kterou může od pracovních terapeutů čerpat. Krom těchto benefitů je klient také finančně odměňován na základě řádné pracovní smlouvy, která je časově limitována zhruba na rok a po dohodě s klientem prodlužována. Mzda v našich sociálně terapeutických podmínkách má být více méně stimulační, aby klient v dílně nesetrval nadbytečně dlouho a měl motivaci zkoušet obstát i v běžném pracovním prostředí. Nicméně i tak vyplácíme klientům mzdu, která je někdy srovnatelná s částkami vyplácenými na otevřeném trhu práce. Hrubá mzda činí 66,-/hodinu. Možnost kvartálních odměn také není vyloučena, pokud klient spontánně vykoná určitou práci navíc.
 

 
Podmínky přijetí
Zásadní podmínkou pro přijetí do naší dílny je fakt, že klientovi musí být přiznán invalidní důchod a to z oblasti duševních onemocnění. Naší cílovou skupinou jsou především osoby s nemocemi spadajícími do okruhu psychotických poruch, tzn. schizofrenie, schizoafektivní psychóza a příbuzná onemocnění. V konkrétních, výjimečných případech můžeme přijmout i osobu s jiným duševním onemocněním jako jsou poruchy osobnosti s vážnějším průběhem, těžké neurózy, nicméně taková osoba musí mít dobrou motivaci pro nástup do naší dílny a jeho sociální potíže z duševního onemocnění vyplývající musí přesahovat určitou míru vážnosti.
Minimální věk pro nástup do dílny je 18 let. Spodní věková hranice je dána nástupem do starobního důchodu.
Počítáme s tím, že naši klienti mají mnohá pracovní omezení vnitřního a někdy i vnějšího druhu. Nicméně způsobilost k výkonu nejrůznější práce musí klient mít. Tuto způsobilost prověří závodní lékař, bez jehož posouzení nemůžeme s klientem pracovní smlouvu uzavřít.
 

 
Konkrétní činnosti, které klienti v dílně vykonávají
Bývalý kapucínský klášter slouží jako specifická, unikátní možnost ubytování. Klienti tak pečují o pohodlí ubytovaných. Je zapotřebí zejména vytírání či luxování pokojů a chodeb, úklid sociálního zařízení a kuchyní. Péče o ložní prádlo je u nás také zásadní. Zahrnuje krom praní také žehlení, přičemž obsluze praček, žehliček i myček na nádobí klienta naučíme.
Klášter leží v blízkosti zámku. V průběhu roku klienti pomáhají s údržbou zámeckého parku a zámecké zahrady. Tyto práce zahrnují hrabání listí, sekání trávy, pletí záhonů, odvoz kompostovatelného materiálu, apod. Jedenkrát týdně společně upravujeme rozlehlou plochu s posypovým kamínkovým materiálem na nádvoří zámku.
Hodnotu prostor kláštera zvyšuje také jeho stáří. Tuto unikátnost chceme zachovat a tak mají klienti příležitost podílet se na nejrůznějších udržovacích a rekonstrukčních činnostech, které mají drobnější i rozsáhlý charakter. 
 

 Jak nás můžete kontaktovat:

Adresa:
V lípách 151

Mnichovo Hradiště 295 01

Lenka Honcová, tel.: 775 562 070
Další kontakty: seznam kontaktů

klaster