FOKUS Mladá Boleslav z.s.

 

 

Tým terénní sociální rehabilitace a program podpory

v samostatném bydlení Sokolov


Služba sociální rehabilitace, která je poskytována terénním týmem (dále jen CM tým) v Karlovarském kraji,  vznikla v roce 2011 s cílem začít systematicky pracovat s dospělými lidmi s chronickým duševním onemocněním. Od roku 2014 je poskytována také služba podpora v samostatném bydlení.
 
Komu jsou tyto služby určeny?
 
1. Osobám se závažným duševním onemocněním
  • diagnostické okruhy (F2, F3, eventuelně F4 a F6 dle MKN 10)
  • trvání onemocnění (déle než dva roky)
  • lidé s potřebou podpory ve více oblastech života
 
2. Osobám s potřebou včasné intervence
  • lidé s rizikem rozvoje závažného duševního onemocnění
  • lidé v raných fázích závažného duševního onemocnění

Pracovníci CM týmu jsou průvodci, se kterými se klienti setkávají jako s prvními. Každý klient, který vstupuje do systému služeb Fokus MB na území Karlovarského kraje (dále jen Fokus), je nejprve kontaktován pracovníkem CM týmu, který mu představí organizaci Fokus, seznámí jej s posláním a cíli služby, s jeho právy, povinnostmi apod. Tento pracovník je následně s klientem v kontaktu po celou dobu, po kterou klient využívá sociální služby Fokusu.
Zásadní úlohou pracovníků CM týmu je program podpory života v komunitě a celkově snaha o rozvoj komunitní péče.  Program je zaměřen na „provázení“ duševně nemocných klientů, v jejich každodenním životě. Pracovníci s klienty vytvoří dlouhodobý plán, který popisuje oblasti, kterými se bude spolupráce klienta a pracovníka zabývat. Plán může být zaměřen na jakékoliv problémy, které znesnadňují klientovi život – např. řešení konfliktu nebo složité situace doma, provázení při jednání s úřady, získávání nových dovedností, zvládání krizí apod. V zahraničí se tento způsob práce označuje  case management, v ČR se někdy používá termín případové vedení. Pracovníci CM týmu se s klientem setkávají nejčastěji v jeho přirozeném prostředí, tj. doma. Podporují ho v pravidelném docházení k lékaři, užívání léků, navazování vztahů. V případě hospitalizace klienta jsou pracovníci týmů připraveni s klientem rovněž spolupracovat, v zařízení jej navštívit a podpořit jeho návrat domů.

Dalším cílem služby je navázání kontaktu s lidmi s duševním onemocněním, kteří jen s obtížemi kontaktují zdravotnická a sociální zařízení a také podpořit proces, který zabrání lidem s duševním onemocněním vypadávat ze zdravotnické a sociální péče.

Klienti mohou také využívat další služby – podpory v samostatném bydlení. Tato služba je poskytována podobně jako služba sociální rehabilitace, je však především určena klientům, kteří potřebují výraznější podporu v oblasti bydlení.

CM tým se snaží o multidisciplinární přístup ke klientům a jejich rodinným příslušníkům. V rámci služeb  působících v Karlovarském kraji pracují sociální pracovníci, zdravotní sestra, adiktolog (odborník na závislosti), pracovní konzultant nebo peer konzultant (pracovník s vlastní zkušeností s duševním onemocněním). Klientům a jejich rodinám je možné také nabídnout rodinnou terapii. V Chebu je součástí týmu také psychiatr, který poskytuje ambulantní lékařskou péči a návštěvní službu u klientů v jejich přirozeném prostředí.
CM tým zprostředkovává  a zajišťuje využití nabídek i jiných poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji a dalších souvisejících odborníků. Tým se snaží spolupracovat s ambulantními psychiatry a dalšími specialisty, spolupracuje s psychiatrickým oddělením nemocnice Ostrov a psychiatrickou nemocnicí v Dobřanech.
 
Služba se řídí Regionální kartou služeb, kde zajemci o službu i její uživatelé mohou naleznout jednotlivé oblasti potřeb, kterými se služba zabývá.
Regionální karty služeb - sociální rehabilitace

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Documents/70_RK_Soc_rehab_V2.pdf

Regionální karty služeb - podpora v samostatném bydlení

Služba sociální rehabilitace je poskytována zdarma.
Služba podpory v samostatném bydlení je příjemcům příspěvku na péči zpoplatněna.
Pracovní doba  terénních týmů je flexibilní,  vzhledem k časté práci mimo kancelář je vhodnější telefonický kontakt.
 
Tato služba je podporováná Karlovarským krajem a Ministerstvem práce a sociálních věcí, informace naleznete na www.kr-karlovarsky.cz a www.zivykraj.cz
 
Logo KV zivy kraj
 

 Jak nás můžete kontaktovat:

Adresa:

Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 356 01

Telefony a e-mailové adresy: seznam kontaktů

svcecha1001