FOKUS Mladá Boleslav z.s.
Chráněné bydlení

Chráněné bydlení Fokus Mladá Boleslav poskytuje služby dlouhodobě duševně nemocným, kteří ztratili dovednosti potřebné k samostatnému bydlení. 
Služby jsou zaměřeny na klienty, kteří byli dlouhodobě hospitalizovaní v psychiatrické léčebně (tzn. déle jak jeden rok) a během hospitalizace ztratili dovednosti, které jsou potřebné pro samostatné bydlení. Služba je současně zaměřena na klienty, kteří žijí u svých příbuzných (nejčastěji rodičů) a nemají možnost plně uplatnit, popř. se naučit, dovednosti nutné k bydlení.

Chráněné bydlení poskytuje tyto služby:
Tréninkové aktivity:
- péče o domácnost
- finance
- nákupy
- další sociální dovednosti
Vyjednávání se sociální sítí a blízkým okolí klienta
Zvládání samoty:
- strukturování volného času
- strukturování dne
- vytváření sociální sítě
- udržení stávající sociální sítě
Krizová intervence
Následná podpora v bydlení (ve vlastním bytě, ubytovně atd.)

Kritéria pro vstup
klient musí mít zájem o služby chráněného bydlení – cíle klienta by se měly shodovat s cíli služby chráněného bydlení. Hlavní cíl je získat schopnosti nutné k samostatnému bydlení,
dlouhodobá hospitalizace v PL ze sociálních důvodů (tzn. ztráta dovedností potřebných k samostatnému bydlení), zájem zopakovat si nebo získat dovednosti potřebné k samostatnému bydlení
písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře (psychiatra) o podpoře klientova rozhodnutí využít služeb chráněného bydlení - klientovo rozhodnutí vyjednávat o vstupu do služby chráněného bydlení je konzultováno s jeho ošetřujícím lékařem (pouze s klientovým souhlasem)
ochota spolupracovat na přípravě vstupu do služby - účast na domluvených schůzkách s pracovníkem chráněného bydlení, spolupracovat s pracovníkem na mapování klientových potřeb, souhlas se zpracováním osobních údajů, atd.
dostatečný finanční příjem – obyvatelé chráněného bydlení hradí nájemné a spolupodílejí se na úhradách energií, je třeba, aby zájemce měl finanční příjem pokrývající i po uhrazení nájemného jeho základní potřeby. Doporučený měsíční příjem je přibližně 7.000,- Kč.
spolupráce klienta s jeho ošetřujícím lékařem (psychiatrem)
podání žádosti o příspěvek na péči
přednost mají klienti z mladoboleslavského regionu (možnost zajištění navazujících služeb)
Kritéria pro odmítnutí poskytnutí služby
cíl žadatele neodpovídá nabídce a možnostem služby
závažné tělesné postižení – chráněné bydlení nemá bezbariérové přístupy
naplněná kapacita chráněného bydlení
žadatel o službu nepatří do cílové skupiny – cílová skupina Fokusu Ml. Boleslav jsou vážně a dlouhodobě duševně nemocní
neřešená závislost na alkoholu nebo na nealkoholových návykových látkách
závažné agresivní chování

Chráněné bydlení Tovačovského
Program chráněné bydlení v Tovačovského ulici je koncipovaný jako tréninkové bydlení. Z toho důvodu zajišťuje bydlení jen po dobu nezbytně nutnou k získání dovedností a zkušeností potřebných k samostatnému bydlení. Nájemní smlouva se uzavírá na 1 rok. Smlouvu je možné po dohodě mezi obyvatelem a týmem CHB prodloužit. Po 2 letech pobytu je prodlužování smlouvy možné vždy jen o půl roku (maximální hranice celého pobytu jsou 3 roky). Vzhledem k tomu, že je zde společenská místnost, kde se během dne potkávají obyvatelé i pracovníci CHB, je toto bydlení vhodné pro klienty, kteří potřebují větší podporu a častější (každodenní) kontakt.
Dům má dvě nadzemní podlaží a podkroví. Fokus Mladá Boleslav má k dispozici druhé nadzemní podlaží a podkroví. Zbylé prostory domu využívá Český červený kříž.
Celková kapacita chráněného bydlení je 8 obyvatel.
V druhém nadzemním podlaží jsou čtyři jednolůžkové pokoje. Každý pokoj má svoje sociální zařízení. Kuchyně a sprchy jsou společné. V podkroví jsou dva byty 1+1 se sociálním zařízením a koupelnou. Každý byt slouží pro dva obyvatele.
Výše nájmů v bytech
1. rok pobytu v CHB - 2.500,- Kč
2. rok pobytu v CHB - 3.000,- Kč
3. rok pobytu v CHB - 3.500,- Kč
Nájemné zahrnuje úhradu za energie.
Pokud klientovi po odečtení nákladů na bydlení, léky a jiné povinné měsíční výdaje (výživné, exekuce,..) nezbývá alespoň 4.000,- Kč, má nárok požádat poskytovatele o snížení nájemného a jeho žádost bude posouzena.

Chráněné bydlení Čechova
Program chráněné bydlení v Čechově ulici je koncipovaný jako tréninkové bydlení, které směřuje k získání nebo upevnění dovedností a zkušeností potřebných k samostatnému bydlení. Nájemní smlouva se uzavírá na 1 rok. Smlouvu je možné po dohodě mezi obyvatelem a týmem CHB z rehabilitačních důvodů prodloužit. Po 2 letech pobytu je prodlužování smlouvy možné vždy jen o půl roku (maximální hranice celého pobytu jsou 3 roky). Byty mají stejné parametry jako v běžné cihlové zástavbě. Vzhledem ke koncepci tohoto bydlení, je kontakt mezi obyvatelem a pracovníkem CHB méně častý, než v CHB Tovačovského. Proto je toto bydlení vhodné pro klienty, u kterých je předpoklad, že potřebují méně častou podporu pracovníků CHB. Není to však podmínkou. O zařazení klientů do CHB rozhodují pracovníci týmu Chráněného bydlení spolu s pracovníky Terénního týmu, se kterými tým CHB úzce spolupracuje.
V přízemí dvoupatrového bytového domu se nachází 10 zrekonstruovaných bytů velikosti 1+1. Fokus Mladá Boleslav má k dispozici sedm bytů, tři byty využívá Centrum 83 Mladá Boleslav (také jako chráněné bydlení). Celková kapacita CHB Fokus Mladá Boleslav je 8 obyvatel. Šest bytů je určeno pro jednoho obyvatele. Jeden byt je dvoulůžkový. Každý byt má svoje sociální zařízení se sprchou, kuchyň, obývací pokoj/ložnice. Dva byty mají bezbariérové sociální zařízení (dvoulůžkový byt a jeden jednolůžkový). V suterénních prostorách domu se nacházejí kanceláře CHB a TT Fokus Mladá Boleslav a jiných neziskových organizací. Dále je tam prádelna, kterou využívají nejen klienti CHB, ale i ostatní klienti Fokusu Mladá Boleslav, kteří tuto placenou službu potřebují. První a druhé patro domu funguje jako běžný bytový dům.
Výše nájmů v bytech
1. a 2. rok pobytu v CHB - 3.000,- Kč + úhrada za elekřinu
3. rok pobytu v CHB - 3.500,- Kč + úhrada za elekřinu
Nájemné zahrnuje úhradu za služby, kromě praní a elektřiny. Každý byt má svůj elektroměr, úhrada za elektřinu se vystavuje na základě faktury vydané společností ČEZ.
Pokud klientovi po odečtení nákladů na bydlení, léky a jiné povinné měsíční výdaje (výživné, exekuce…) nezbývá alespoň 4.000,- Kč, má nárok požádat poskytovatele o snížení nájemného a jeho žádost bude posouzena.

Pořadník CHB
Všichni zájemci o službu jsou po podání písemné žádosti zařazeni do pořadníku.
Co rozhoduje o nástupu do CHB:
datum podání žádosti
zájem o službu a aktivní spolupráce s pracovníkem CHB
absolvování zkušebního pobytu (je poskytován zdarma)
připravenost na vstup do služby
potřebnost služby pro klienta
Přednost k umístění mají klienti, kteří dlouhodobě spolupracují s Fokusem Mladá Boleslav. Pokud to kapacita CHB umožňuje, je možné naplánovat s žadatelem zkušební pobyt.

Jak nás můžete kontaktovat:

Adresy:
Čechova 773, 293 01, Mladá Boleslav
Tovačovského 163, Mladá Boleslav, 293 01
 
Kontaktní osoba:
Petr Šturma, DiS., telefon 775 562 021
E-mail:
bydleni@fokus-mb.cz
Další kontakty: seznam kontaktů
 vaclavkova773   tovacovskeho163