FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Chráněné bydlení Karlovy Vary

foto 3 web CHB foto 2 web CHB foto 1 web CHB 

Chráněné bydlení Fokus Mladá Boleslav z.s.poskytuje služby dlouhodobě duševně nemocným, kteří ztratili dovednosti potřebné k samostatnému bydlení. Služby jsou zaměřeny primárně na klienty, kteří byli dlouhodobě hospitalizovaní v psychiatrické nemocnici (tzn. déle jak jeden rok) a během hospitalizace ztratili dovednosti, které jsou potřebné pro samostatné bydlení. Služba je současně zaměřena na klienty, kteří žijí u svých příbuzných (nejčastěji rodičů) a nemají možnost plně uplatnit, popř. se naučit, dovednosti nutné k bydlení.

 

Chráněné bydlení poskytuje tyto služby:
Tréninkové aktivity:

 • péče o domácnosti
 • finance
 • nákupy
 • další sociální dovednosti

Vyjednávání se sociální sítí a blízkým okolí klienta

Zvládání samoty:

 • strukturování volného času
 • strukturování dne
 • vytváření sociální sítě
 • udržení stávající sociální sítě

Krizová intervence


 

Kritéria pro přijetí:

 • žadatel o službu patří do cílové skupiny FOKUS Mladá Boleslav, z.s.
 • přítomné pravidelné užívání medikace a spolupráce s ambulantním psychiatrem
 • projevení zájmu o služby Chráněného bydlení, podání žádosti a aktivní spolupráce
 • zájem žadatele trénovat již nabyté dovednosti nebo ochota učit se novým dovednostem potřebným k samostatnému bydlení
 • potvrzení od ambulantního psychiatra o podpoře žadatelova rozhodnutí využít služeb Chráněného bydlení
 • absolvování zkušebního pobytu (poskytuje se zdarma)
 • dostatečný finanční příjem – vzhledem k tomu, že klienti Chráněného bydlení musí hradit nájemné + další služby, je potřeba, aby zájemce měl dostatečný finanční příjem. Podle dosavadních zkušeností doporučujeme minimální měsíční příjem 7.000,- Kč (Případně klientova ochota a motivace k řešení nedostatečného příjmu např. aktivním hledáním práce)
 • pokud klient chráněného bydlení nemá dostatečný finanční limit, je možné vyjednávat s ÚP o dávkách hmotné nouze • žadatelův zdravotní stav musí být takový, aby umožňoval pobyt v chráněném bydlení 
 • podání žádosti o příspěvek na péči (možno ve spolupráci s terénním týmem)

Kontraindikace:

 • zájemce o službu nepatří do cílové skupiny FOKUS Mladá Boleslav z.s.
 • zájemce o službu odmítá spolupráci s terénním týmem FOKUS Mladá Boleslav z.s., pokud žadatel aktivně nespolupracuje na přípravě vstupu do CHB může mu být žádost zamítnuta nebo ukončena • odmítání užívání medikace a nespolupráce s ambulantním psychiatrem
 • má- li žadatel tělesné postižení takového rozsahu, jaké neumožňuje pohyb po bariérových prostorech (např. lidé na invalidním vozíku). Chráněné bydlení není bezbariérové
 • akutní zdravotní omezení (např. infekční)
 • nedostatečný příjem (vzhledem k tomu, že v chráněném bydlení si každý obyvatel hradí nájemné, energie a služby související s bydlením, zájemce musí mít příjem, ze kterého je schopen uhradit tyto výdaje a zůstane mu přiměřené množství peněz, které použije pro svou potřebu (potraviny, oblečení, zábava atd.). Podle zkušeností, které vycházejí z výše poplatků souvisejících s bydlením, je minimální příjem, který by měl klient mít, stanoven na 7.000,- Kč měsíčně. Příjem je možné zvýšit aktivním hledáním a následným vykonáváním zaměstnání.
 • současná závislost na alkoholu nebo nealkoholových návykových látkách
 • agresivní chování
 • jestliže je kapacita chráněného bydlení plně využita (v tomto případě bude žadatel zařazen do pořadníku)
 • žadatel nemůže být přijat, pokud se jeho představa služeb neslučuje s poskytovanými službami CHB

Chráněné bydlení Anglická 269/24, Karlovy Vary

Program Chráněné bydlení v Anglické ulici, Karlovy Vary je koncipovaný jako tréninkové bydlení. Z toho důvodu zajišťuje bydlení jen po dobu nezbytně nutnou k získání dovedností a zkušeností potřebných k samostatnému bydlení. Nájemní vztah se sjednává nejvýše na dobu poskytování sociální služby Chráněné bydlení, maximální hranice je 3 roky.

Nájemní vztah se nesjednává pro účely trvalého bydlení. Povinností obyvatele je dodržování domovního řádu. Dům má čtyři nadzemní podlaží, ve kterém jsou 4 byty. V každém bytě bydlí 2 až 3 obyvatelé. Celková kapacita domu je 10 obyvatel.

Každý klient má svůj vlastní pokoj, kuchyně a sociální zařízení jsou společné.

Výše nájmů v bytech

1. rok pobytu v CHB – 4500,- Kč

2. rok pobytu v CHB – 5000,-Kč

3. rok pobytu v CHB - 5500,- Kč

Nájemné zahrnuje rovněž úhradu za energie.


Pořadník CHB

Všichni zájemci o službu jsou po podání písemné žádosti zařazeni do pořadníku.


Jak nás můžete kontaktovat:

Adresy:

Anglická 269/24, Karlovy Vary, 360 01
Kontaktní osoba: Bc. Irena Targoszová, DiS.
tel.: 770 131 275
Další kontakty: seznam kontaktů

 

 

DSC52

 Tato služba je podporováná Karlovarským krajem a Ministerstvem práce a sociálních věcí, informace naleznete na www.kr-karlovarsky.cz 

 

Logo KK 2021


Projekt

Chráněné bydlení vzniklo z projektu IPRÚ KV:

Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním Karlovy Vary CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0011307
Číslo výzvy: 015/06_16_057/IPRÚ_16_01
Název Výzvy: 37. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.1-Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb II.

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření zázemí pro poskytování sociální služby chráněného bydlení. Tohoto cíle bylo dosažení prostřednictvím nákupu, rekonstrukce a vybavení domů v Anglické ulici, kde vznikla služba chráněného bydlení se 4 byty, čímž vzniklo zázemí pro 10 klientů. Jako zázemí pro tým podpory slouží současné nebytové prostory, které jsou součástí objektu. Projekt je spolufinancován z EU.